Organem stanowiącym i kontrolnym jest Zgromadzenie Łużyckiego Związku Gmin składające się z piętnastu wójtów i burmistrzów gmin wchodzących w skład Związku. Każda gmina będąca Członkiem Związku ma jednego przedstawiciela w Zgromadzeniu Związku. Organem wykonawczym Związku jest Zarząd, powoływany przez Zgromadzenie Związku spośród jego piętnastu Członków. Dopuszcza się wybór członków Zarządu spoza składu Zgromadzenia w liczbie nie większej niż 1/3 składu Zarządu.

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Łużyckiego Związku Gmin:

 • Przewodniczący Zgromadzenia –Andrzej Katarzyniec
 • Wiceprzewodniczący Zgromadzenia –Danuta Madej

Zarząd Łużyckiego Związku Gmin:

 • Przewodniczący Zarządu – Grażyna Niklewicz
 • Z-ca Przewodniczącego Zarządu – Michał Morżak
 • Członek Zarządu – Katarzyna Kromp
 • Członek Zarządu- Lech Miszewski
 • Członek Zarządu- Leszek Ochrymczuk

Komisja Rewizyjna Związku:

 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Piotr Kuliniak
 • Członek Komisji Rewizyjnej – Tomasz Sokołowski
 • Członek Komisji Rewizyjnej –Lech Miszewski

Komisja Finansów Związku:

 • Przewodniczący Komisji Finansów – Teresa Łapczyńska
 • Członek Komisji Finansów – Helena Mazur
 • Członek Komisji Finansów – Magdalena Kuros
 • Członek Komisji Finansów –Joanna Wojak

Komisja Skarg, wniosków i petycji:

 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Andrzej Kamyszek
 • Członek Komisji Rewizyjnej – Paweł Lichtański
 • Członek Komisji Rewizyjnej –Krzysztof Jarosz