Organem stanowiącym i kontrolnym jest Zgromadzenie Łużyckiego Związku Gmin składające się z piętnastu wójtów i burmistrzów gmin wchodzących w skład Związku. Każda gmina będąca Członkiem Związku ma jednego przedstawiciela w Zgromadzeniu Związku. Organem wykonawczym Związku jest Zarząd, powoływany przez Zgromadzenie Związku spośród jego piętnastu Członków. Dopuszcza się wybór członków Zarządu spoza składu Zgromadzenia w liczbie nie większej niż 1/3 składu Zarządu.

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Łużyckiego Związku Gmin:

 • Przewodniczący Zgromadzenia – Danuta Madej
 • Wiceprzewodniczący Zgromadzenia – Lech Jurkowski

Zarząd Łużyckiego Związku Gmin:

 • Przewodniczący Zarządu – Grażyna Niklewicz
 • Z-ca Przewodniczącego Zarządu – Michał Morżak
 • Członek Zarządu – Katarzyna Kromp
 • Członek Zarządu- Marek Iwlew
 • Członek Zarządu- Paweł Lichtański

Komisja Rewizyjna Związku:

 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Ryszard Kowalczuk
 • Członek Komisji Rewizyjnej – Andrzej Kamyszek
 • Członek Komisji Rewizyjnej – Wojciech Olszewski
 • Członek Komisji Rewizyjnej – Piotr Kuliniak

Komisja Finansów Związku:

 • Przewodniczący Komisji Finansów – Teresa Łapczyńska
 • Członek Komisji Finansów – Danuta Szewczyk
 • Członek Komisji Finansów – Helena Mazur
 • Członek Komisji Finansów – Ewa Pasternak -Jerz