TEKST JEDNOLITY

Publikacje:

Lubus. 02.77.1024

Lubus. 05.61.1215 zmiany

Lubus. 2014r poz. 967 zmiany

Lubus.2016r poz. 1648 zmiany

Lubus.2019r. Poz.784 zmiany

STATUT

Łużyckiego Związku Gmin

(Gorzów Wlkp., dnia 2 sierpnia 2002 r, ze zmianami z dnia 16 września 2005 r, z dnia 29 kwietnia 2014, 26 lipca 2016r oraz
12 marca 2019 r)

Świadomi znaczenia i potrzeby działań na rzecz ochrony środowiska poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii, prowadzenie akcji edukacyjnych i doskonalenie przyjętych rozwiązań do standardów panujących w Zjednoczonej Europie samorządy miast i gmin niniejszy Związek zawiązują.

Część I

Postanowienia ogólne

§ 1. Celowy Związek Gmin, zwany dalej Związek działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2018 r, poz. 994 z późn.zm.),

2) niniejszego statutu,

3) innych przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących gospodarki finansowej gmin.

§ 2. Członkami Związku są: ( zmiany 2011 i 2018)

1. Brody,

2.Gozdnica o statucie miejskim,

3. Gubin o statucie miejskim ( rezygnacja z dniem 31.12.2017r),

3.Jasień,

4. Iłowa,

5. Lipinki Łużyckie,

6. Lubsko,

7. Łęknica o statucie miejskim,

8. Trzebiel,

9. Tuplice,

10.Wymiarki,

11.Żary,

12.Żary o statucie miejskim,

13. Żagań,

14. Żagań o statusie miejskim,

15. Przewóz ( zm. W 2011r)

§ 3. Związek działa pod nazwą „Łużycki Związek Gmin”.

§ 4. Związek został utworzony na czas nieokreślony.

§ 5. Siedzibą Związku jest miasto Żary Żagań / zm. W 2016r/

§ 6.1. Związek posiada osobowość prawną, którą nabywa po zarejestrowaniu z data ogłoszenia statutu.

2. Związek wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własna odpowiedzialność.

§ 7.1. Członkowie założyciele zobowiązani są w ciągu miesiąca od powstania Związku uiścić wpisowe w wysokości 3.000 zł.

2. ( po zmianie 2014r) Wysokość wpisowego dla pozostałych członków wynosi 5-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu ( tj. Dz. U. 2017, poz. 847 z późn.zm).

Część II

Zadania Związku

§ 8. Do zadań Związku należy:

1) Wspólne planowanie, wykonywanie i eksploatowanie obiektów z zakresu ochrony środowiska .

2) Wdrażanie nowoczesnych technologii gospodarowania odpadami i gospodarką wodno-ściekową.

3) Prowadzenie edukacji w zakresie ochrony środowiska.

4) Planowanie, wykonywanie i eksploatowanie obiektów z zakresu infrastruktury technicznej

i społecznej o znaczeniu ponad gminnym.

5) Pozyskiwanie środków finansowych na realizację planowanych inwestycji.

Część III

Organy Związku

§ 9. Organami Związku są:

1) Zgromadzenie Związku, które jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku, zwane dalej „Zgromadzeniem”.

2) Zarząd Związku , który jest organem wykonawczym Związku, zwanym dalej „Zarządem”.

§ 10.1. W skład Zgromadzenia z mocy ustawy wchodzą przedstawiciele gmin w osobach wójtów i burmistrzów uczestniczących w Związku.

2. (po zmianie 2014) Na wniosek wójta lub burmistrza rada gminy może powierzyć reprezentowanie gminy na Zgromadzeniu zastępcy wójta lub burmistrza albo radnemu.

3. Osoby wymienione w ust. 1-2 są przedstawicielami gmin w Zgromadzeniu.

4. Można być przedstawicielem tylko jednej gminy.

5. Ilość głosów członka w Zgromadzeniu ustala się w oparciu o kryterium ilości mieszkańców na następujących zasadach:

– w gminach do 10 000 mieszkańców jeden głos oraz po jednym głosie na każde dalsze rozpoczęte

10 000 mieszkańców.

6. Dodatkowych przedstawicieli wyznacza zainteresowana rada gminy.

/ po zmianie 2014r/ 7. uchylony

§11. Kadencja Zgromadzenia jest odpowiednia do kadencji rady gminy. Członkowie Zgromadzenia ustępujący na skutek upływu kadencji Zgromadzenia pełnia swe obowiązki aż do dnia ukonstytuowania się Zgromadzenia w nowym składzie.

( po zmianie 2014r) § 12. Do kompetencji Zgromadzenia należy:

1) wybór i odwołanie Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia;

2) wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym Przewodniczącego Zarządu oraz Zastępcy Przewodniczącego Zarządu;

3) wybór Komisji Rewizyjnej;

4) powołanie komisji Zgromadzenia i ustalenie przedmiotu ich działania;

5) przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu;

6) uchwalenie planu finansowego Związku (budżetu);

7) rozpatrywanie i zatwierdzenie przedstawionych przez Zarząd programów wieloletnich i planów rozwoju;

8) zatwierdzanie wysokości corocznych składek uczestników Związku oraz ustalanie zasad udziału w pokrywaniu kosztów przedsięwzięć gospodarczych Związku;

9) określenie wysokości kwoty, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania;

10) postanowienie o nawiązaniu stosunku pracy na podstawie wyboru z Przewodniczącym Zarządu

i ustalenie w takim przypadku wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu;

11) uchwalanie Regulaminu obrad Zgromadzenia oraz Regulaminów pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

12) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu z wykonania planu finansowego oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium z tego tytułu;

13) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Związku przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących w szczególności:

a) nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości,

b) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

c) ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd w roku budżetowym,

d) tworzenia i przystępowania do spółek i inny6ch osób prawnych oraz rozwiazywania i występowania z nich,

14) wyrażanie zgody na przystąpienie nowych członków;

15) zatwierdzenie wysokości opłat za korzystanie z obiektu i urządzeń Związku;

16) powołanie na wniosek Zarządu, Głównego Księgowego ( Skarbnika Związku);

17) rozpatrywanie skarg i zażaleń dotyczących działalności Związku, Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

( po zmianie 2014r) § 13.1. Zgromadzenie na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia i jego Zastępcę. Wyboru dokonuje się odrębnie w głosowaniu tajnym.

2. Funkcji Przewodniczącego ani Zastępcy Przewodniczącego nie można łączyć z funkcją członka Zarządu Związku lub członka Komisji Rewizyjnej Związku.

3. Odwołanie Przewodniczącego lub jego Zastępcy następuje w głosowaniu tajnym .

4. Rezygnacja z funkcji złożona przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę przyjmowana jest w głosowaniu jawnym.

§ 14.1. Zgromadzenie zwołuje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący Zgromadzenia w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

2. Posiedzenie nadzwyczajne Zgromadzenia może być zwoływane na pisemny wniosek ¼ członków Zgromadzenia lub Zarządu Związku.

3. Uczestnicy Zgromadzenia zostają powiadomieni pisemnie nie później niż czternaście dni przed Zgromadzeniem wraz z załączonym porządkiem obrad oraz projektami uchwał.

4. Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane. Protokół ten powinien być odczytany i przyjęty przez Zgromadzenie na następnym posiedzeniu.

5. Obrady Zgromadzenia są jawne. Ograniczenie jawności może wynikać wyłącznie z przepisów ustawowych.

6. Uchwały Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.

7.Ilość głosów przypadającej na jednego członka ustala się w oparciu o zasady określone w

§ 10. ust. 5.

14a 4a.1) Przebieg Zgromadzenia Związku jest rejestrowany w formie protokołu oraz przy użyciu urządzenia do zapisu dźwięku i obrazu.

2) Urządzenie o którym mowa w ust. 1 rejestruje także przebieg głosowania jawnego na Zgromadzeniu z uwzględnieniem opisu głosowania:

a) kiedy głosowanie się odbyło,

b) co było przedmiotem głosowania ,

c) kto i jak z członków Zgromadzenia Związku głosował z określeniem sposobu głosowania w sposób pozwalający na sporządzenie imiennego wykazu głosowań.

3) Imienny wykaz głosowania sporządzony jest w formie papierowej oraz utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk i obraz.

4) W przypadku braku możliwości przeprowadzenia głosowania za pomocą urządzenia umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań członków Zgromadzenia fakt ten stwierdza Przewodniczący Zgromadzenia i zarządza głosowanie jawne imienne.

5) Głosowanie jawne imienne odbywa się w ten sposób , że członkowie Zgromadzenia , po wywołaniu kolejno z listy przez Przewodniczącego Zgromadzenia wstają i wypowiadają „za” uchwałą, kandydaturą lub wnioskiem, „przeciw” , „ wstrzymuję się”.

§ 15.1. Członek Zgromadzenia może wnieść pisemny sprzeciw do uchwały Zgromadzenia w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia.

2. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały i wymaga ponownego rozpatrzenia sprawy w terminie 14 dni od daty wniesienia sprzeciwu.

3. Sprzeciw nie może być zgłoszony do uchwały podjętej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy.

( po zmianie w 2014r) § 16. Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia zwołuje i przewodniczy obradom burmistrz gminy Żary o statusie miejskim, do momentu wyboru nowego Przewodniczącego Zgromadzenia.

( po zmianie w 2014r) § 17. Stosunek pracy na podstawie wyboru dokonanego przez Zgromadzenie z przewodniczącym Zarządu nawiązuje przewodniczący Zgromadzenia, z zastrzeżeniem § 12 pkt 10.

§ 18. ( uchylony 2014r).

§ 19. W sprawach nie uregulowanych w statucie Zgromadzenia Związku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rady gminy.

§ 20.1. Zarząd Związku stanowią:

1) przewodniczący Zarządu,

2) wiceprzewodniczący Związku,

3) członkowie w liczbie 3.

2. Posiedzenie Zarządu zwołuje jego przewodniczący w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż na kwartał.

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy statutowego składu Zarządu.

§ 21.1. Zgromadzenie wybiera przewodniczącego Zarządu bezwzględną wielkością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia, w głosowaniu tajnym.

2. Zgromadzenie wybiera wiceprzewodniczącego oraz pozostałych członków Zarządu na wniosek przewodniczącego Zarządu zwykłą większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia, w głosowaniu tajnym.

3. Członkowie Zarządu są wybierani na okres kadencji Zgromadzenia spośród członków Zgromadzenia z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Dopuszcza się wybór członków Zarządu spoza składu Zgromadzenia w liczbie nie większej niż 1/3 składu Zarządu.

5. Osoby wybrane do Zarządu zachowują mandat członka Zgromadzenia.

6. Odwołanie przewodniczącego Zarządu jak również pozostałych członków Zarządu przed upływem kadencji następuje w trybie określonym w ust. 1 i 2.

( po zmianach 2014r) § 22 Do zakresu działania Zarządu należą w szczególności:

1) zarządzanie majątkiem Związku, w oparciu o zasady niniejszego statutu i przepisy ustanowione przez Zgromadzenie,

2) nadzór nad działalnością zakładów należących do Związku,

3) sporządzanie projektu budżetu Związku, przedstawianie rocznych bilansów Związku,

4) wykonywanie budżetu,

5) składanie Zgromadzeniu sprawozdań z działalności stanu majątkowego Związku,

6) wykonywanie uchwał Zgromadzenia,

7) przedstawianie Zgromadzeniu wniosków o zmianę cen stosowanych przez Związek,

8) przygotowywanie materiałów i projektów uchwał na każde posiedzenie Zgromadzenia,

9) inspirowanie działań w zakresie budowy i rozbudowy urządzeń,

10) przeprowadzanie okresowych kontroli sprawności funkcjonowania urządzeń i instalacji należących do Związku oraz podejmowanie działań w celu usunięcia stwierdzonych wadi usterek,

( po zmianie 2014r dopisany pkt) 11) wnioskowanie do Rad Gmin ( uczestników związku) w sprawie zmian w Statucie Związku. (uchylony po zmianie 2019)

( po zmianach 2014r) § 23. Uchylony.

( po zmianach 2014r) § 24. Przewodniczący Zarządu , w szczególności:

1) organizuje prace Zarządu, reprezentuje Związek na zewnątrz, zatrudnia pracowników Związku na stanowiska nie zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia, prowadzi korespondencję i podpisuje pisma, dokumenty i ogłoszenia Związku, jest zwierzchnikiem wszystkich pracowników Związku, podejmuje czynności należące do właściwości Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki, przy czym czynności te wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu zarządu, kieruje administracją Związku.

2) Przewodniczący Zarządu może upoważnić Dyrektora Biura do załatwiania niektórych bieżących spraw, podpisywania określonej korespondencji, dokumentów, kierowania administracją związku , jak również reprezentowania związku na zewnątrz, w takim zakresie w jakim nie należy to do innych organów Związku.

( po zmianie w 2014r) § 25.1. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Związku, składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd .

2. Zarząd może upoważnić Dyrektora Biura Związku do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności związku.

3. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań majątkowych , do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Głównego Księgowego ( Skarbnika Związku).

( po zmianie 2014r) § 26 uchylony.

( po zmianie 2014r) 27.1. Obsługę techniczną i organizacyjną Związku i jego organów zapewnia biuro Związku.

2. Praca biura kieruje powołany przez Przewodniczącego Zarządu Dyrektor Biura.

3. Organizacje biura oraz szczegółowy zakres jego działania określi regulamin organizacyjny , który opracuje Dyrektor Biura a zatwierdzi Zarząd.

§ 28.1 Obowiązki kontrolne Zgromadzenie realizuje przez powołana w tym celu Komisją Rewizyjną, która jest organem kolegialnym i składa się z czterech osób wybranych na kadencję Zgromadzenia spośród jego członków.

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą tylko członkowie Zgromadzenia Związku z wyłączeniem członków zarządu oraz przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Związku.

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków.

§ 28a . (po zmianie 2019) 1. W skład Komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą tylko członkowie Zgromadzenia Związku z wyłączeniem członków zarządu oraz przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Związku.

3. Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji powołuje Zgromadzenie Związku.

4. Przewodniczący skarg, wniosków i petycji zwołuje posiedzenia komisji oraz kieruje jej pracą.

5. Komisja skarg, wniosków i petycji wybiera zastępcę przewodniczącego spośród swoich członków na posiedzeniu Komisji.

6. Do zadań komisji skarg, wniosków i petycji należy:

a) opiniowanie skierowanych przez Zgromadzenie Związku skarg na działania Zarządu Związku;

b) opiniowanie i analizowanie składanych przez obywateli wniosków oraz petycji;

c) jeżeli komisja skarg, wniosków i petycji jest niewłaściwa do rozpatrzenia skargi, o której mowa w ust. 6 pkt a. , przewodniczący komisji niezwłocznie przekazuje ją Przewodniczącemu Zgromadzenia Związku z wnioskiem o przesłanie właściwemu organowi i powiadomienie skarżącego.

d) Komisja skarg, wniosków i petycji , prowadząc postępowanie wyjaśniające w sprawie skargi , o której mowa ust. 6 pkt a, występuje odpowiednio do Zarządu Związku z wnioskiem o zajęcie stanowiska , w terminie 14 dni.

e) Komisja skarg, wniosków i petycji , po uzyskaniu stanowiska, o którym mowa w pkt d, oraz po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego , zajmuje stanowisko w sprawie i przekazuje je Przewodniczącemu Zgromadzenia Związku.

f) Posiedzenia komisji skarg, wniosków i petycji są protokołowane.

§ 29.1. Komisja Rewizyjna bada roczne sprawozdanie z działalności Związku i zamknięcie rachunków Związku przedłożone Zgromadzeniu. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej ponadto należy kontrola działalności finansowej Związku przynajmniej raz na pół roku.

2. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do doraźnych kontroli Związku oraz wszelkich jego zakładów, przedsiębiorstw i urządzeń, opiniuje wykonanie planu finansowego oraz występuje z wnioskiem o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium , a także opiniuje wnioski o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków.

3. Sposób dokonywania kontroli określa osobny regulamin uchwalony przez Zgromadzenie.

§ 30. Informacje z działalności Związku oraz wyciągi protokołów posiedzeń organów Związku, na pisemny wniosek udostępnia przewodniczący zarządu.

Część IV

Majątek i gospodarka Związku

§ 31.1. Majątek Związku jest odrębny od majątku członków Związku i powinien być odrębnie zarządzany.

2. Majątek Związku stanowią:

1) majątek przejęty od członków w formie wkładów,

2) obiektu, urządzenia i instalacje powstałe w procesie inwestycyjnym,

3) majątek nabyty w drodze darowizn i zapisów udzielanych przez polskie i zagraniczne osoby prawne i fizyczne oraz organizacje społeczne i polityczne, fundacje, a także organy administracji rządowej i samorządowej ,

4) majątek nabyty z innych źródeł.

3. Księgowość Związku winna być prowadzona odrębnie od księgowości członków Związku.

4. Do gospodarki finansowej Związku mają zastosowanie przepisy o gospodarce finansowej gmin.

§ 32. Związek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o uchwalony przez Zgromadzenie Związku budżet.

§ 33. Dochody z majątku Związku powinny być użyte na prowadzenie działalności i utrzymanie Związku. O przeznaczeniu nadwyżki dochodów nad wydatkami decyduje Zgromadzenie.

§ 34. Dochodami Związku są:

1) dochody z majątku Związku,

2) dotacje, darowizny, zapisy i spadki,

3) wpływy jednorazowe uzyskane ze sprzedaży części majątku ,

4) roczne składki członków Związku,

5) subwencje i dotacje celowe,

6) wpływy z działalności gospodarczej Związku

7) dochody pochodzące z innych źródeł.

( zmieniony 2014r) 35.1. Członkowie Związku ponoszą koszty wspólnej działalności przez opłacanie rocznej składki proporcjonalnej do liczby mieszkańców gmin.

2. Do naliczenia rocznej składki przyjmuje się liczbę ludności w danej gminie zgodną z liczbą ludności określoną w piśmie Ministerstwa Finansów przyjmowana do ustalenia kwot subwencji na dany rok budżetowy.

3. Wysokość rocznej składki przypadającej do uiszczenia przez każdego członka określa się procentowo.

4. Roczna składkę członkowie przekazują w ratach miesięcznych do budżetu Związku w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia w płatności którejkolwiek z rat.

5. W razie zmiany ilości członków Związku wysokość rocznej składki ustalona procentowo winna być korygowana uchwałą Zgromadzenia.

§ 36.1.Na każdego z członków Związku może być nałożony obowiązek wniesienia dodatkowych środków finansowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego, które po jego uruchomieniu służyć będzie realizacji zadań własnych danego członka.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 nie mogą być przekazane na inne cele niż realizacja zadań, na które zostały pobrane.

3. W przypadku niewykorzystania środków na wskazane zadania inwestycyjne w części lub w całości opłata podlega zwrotowi na rzecz członka w takiej części, w jakiej nie została wykorzystana.

§ 37. Jeżeli własne dochody Związku oraz roczne składki członków nie wystarczają na pokrycie wydatków, niedobór rozkłada się na wszystkich członków Związku stosując odpowiednio zasady ustalone w § 32 niniejszego statutu.

§ 38.1. Zarząd Związku opracowuje roczny projekt budżetu obejmujący wszystkie dochody i wydatki spodziewane w danym roku.

2. Budżet winien być rozpatrzony i uchwalony przez Zgromadzenie przed rozpoczęciem roku obrachunkowego.

3. Projekt budżetu winien być przesłany przedstawicielom przynajmniej na 14 dni przed wniesieniem pod obrady Zgromadzenia.

§ 39. Księgowy Związku obowiązany jest prowadzić księgowość Związku w oparciu o zasady określone w odrębnych przepisach. Najpóźniej w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego Zarząd powinien złożyć Zgromadzeniu sprawozdanie z wykonania budżetu oraz informacje o wszelkich innych dochodach i wydatkach Związku.

§ 40. Za zobowiązania przyjęte wobec osób trzecich Związku odpowiada całym swoim majątkiem.

§ 41.1. Obiekty i urządzenia Związku służą realizacji jego zadań i maja zaspokajać potrzeby mieszkańców gmin zorganizowanych w Związku z zakresu kompleksowej gospodarki odpadami.

2. Z obiektów i urządzeń Związku jego członkowie korzystają na równych zasadach.

3. Szczegółowe zasady korzystania z obiektów i urządzeń określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie.

Część V

Zmiany w składzie i rozwiązanie Związku

§ 42. O przystąpieniu nowego członka do Związku rozstrzyga Zgromadzenie Związku w drodze uchwały.

§ 43.1. Z wnioskiem o przystąpienie do Związku występuje rada zainteresowanej gminy.

2. Do wniosku załącza się uchwałę rady gminy w sprawie przystąpienia do Związku i przyjęcia jego statutu oraz zgodę rady na przekazanie Związkowi przypadającej składki i wpisowego.

3. W ciągu trzech miesięcy od dnia przystąpienia do Związku członek obowiązany jest wnieść swoja składkę w całości.

§ 44.1. Zmiana granic gminy nie powoduje utraty członkostwa w Związku.

2. Gmina ma obowiązek zawiadomić Związek o zmianie granicy.

§ 45. Członkostwo w Związku ustaje w razie:

1) wystąpienia członka ze Związku,

2) usunięcia członka ze Związku,

3) likwidacji Związku.

§ 46.1. Członek Związku powinien oznajmić zamiar wystąpienia ze Związku najpóźniej na 6 miesięcy przed końcem roku obrachunkowego.

2. uchylony ( zmiana 2014r)

3. Wystąpienie członka ze Związku następuje na koniec roku obrachunkowego przy zachowaniu terminu oznajmienia wystąpienia zgodnie z ust. 1.

§ 47.1 Zgromadzenie może usunąć ze Związku tylko w razie:

a) udowodnienia działania na szkodę Związku,

b) niewykonywania obowiązków na rzecz Związku,

c( niedostosowania się do przepisów obowiązujących w Związku, a zwłaszcza do postanowień statutu.

2. Zamiar usunięcia członka ze Związku należy oznajmić członkowi najpóźniej 3 miesiące przed dniem wniesienia takiej uchwały pod obrady Zgromadzenia .

( dodany po zmianie 2014r) § 47a 1. Członek występujący bądź usunięty ze związku, uczestniczy w zyskach i stratach przypadających za okres, w którym był członkiem związku, uczestniczy w zyskach i stratach przypadających za okres , w którym był członkiem związku .

2. Występujący lub wykluczony ze związku członek ma obowiązek uregulowania wszystkich wcześniej podjętych zobowiązań do dnia utraty statusu członka Związku.

§ 48. Każda zmiana w składzie uczestników Związku wymaga zmiany statutu i wszczęcia procedury polegającej na zarejestrowaniu tej zmiany i ogło0szeniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 49. Rozwiązanie Związku następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością głosów w obecności 2/3 statutowej liczby członków Zgromadzenia.

§ 50. Związek ulega rozwiązaniu po przeprowadzeniu likwidacji.

§ 51.1. Funkcje likwidatora Związku wykonuje Zarząd , który w okresie do trzech miesięcy od daty podjęcia uchwały o otwarciu likwidacji Związku sporządza sprawozdanie na dzień otwarcia likwidacji, a po jej przeprowadzeniu sporządza sprawozdanie z jej zakończenia.

Sprawozdania te przedstawione są Zgromadzeniu.

2. Termin zakończenia likwidacji ustala Zgromadzenie.

§ 52.1. Sprawozdanie z zakończenia likwidacji zatwierdza Zgromadzenie.

2. Zgromadzenie ustala należną każdemu z członków cześć majątku pozostałego po likwidacji Związku.

3. Jeśli Zgromadzenie nie ustali innych zasad podziału majątku Związku pozostałego po likwidacji, majątek ten podlega podziałowi proporcjonalnie do wartości wniesionych wkładów przez członków.

Część VI

Nadzór nad Związkiem

§ 53. Zakres i sposób nadzoru określa ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

( tj. Dz. U. z 2018r, poz. 994 z późn.zm.).

Część VII

Postanowienia końcowe

§ 54. Zmiana niniejszego statutu następuje w trybie przyjętym dla uchwalenia statutu.

§ 55. Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.