Do zadań Związku należy:

  1. Wspólne planowanie, wykonywanie i eksploatowanie obiektów z zakresu ochrony środowiska.
  2. Wdrażanie nowoczesnych technologii gospodarowania odpadami i gospodarką wodno-ściekową.
  3. Prowadzenie edukacji w zakresie ochrony środowiska.
  4. Planowanie, wykonywanie i eksploatowanie obiektów z zakresu infrastruktury technicznej
    i społecznej o znaczeniu ponad gminnym.
  5. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację planowanych inwestycji.